web: http://www.2net.cz email: 2net@2net.cz  

tel.: + 420 603 312 740 ICQ: 245564428 ICQ:245564428

   Hostingové programy   |   Smluvní podmínky  |  Objednávka hostingu

Sipka  Smluvní podmínky

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Provozovatel 2NET serveru na straně jedné a uživatel na straně druhé. 

2. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

2.1 Předmětem smluvních podmínek je poskytování webhostingových služeb - vytvoření a umístění virtuálních WWW serverů na serverech provozovatele.

2.2 Smluvní podmínky se řídí Obchodním zákoníkem.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

3.1 Provozovatel zajistí nepřetržitý provoz virtuálního serveru (internetové stránky, email, FTP, MySQL, PHP). Za účelem servisních zásahů potřebných k zajištění provozu serveru si provozovatel vyhrazuje právo odstávky serveru na dobu nezbytně nutnou. Za výpadek služeb se nepovažuje zásah vyšší mocí nebo skutečnosti zapřičiněné třetími osobami.

3.2 Provozovatel není zodpovědný za žádné škody vzniklé zákazníkovi nebo třetím osobám (včetně ušlého zisku) vlivem přerušení poskytování služeb, poškozením nebo ztrátou dat.

3.3 Provozovatel není odpovědný za obsah stránek, jakož ani za škody či ušlý zisk, které způsobí uživatel provozem web stránek třetím osobám nebo sobě. Provozovatel také není zodpovědný za porušení vlastnických práv uživatelem vůči ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami jejich držitelů.

3.4 Provozovatel si vyhrazuje právo odstavení prezentace bez náhrady pokud se na stránkách vyskytnou informace (textové, zvukové, obrazové), které jsou v rozporu s právním řádem České Republiky; nebo virtuální servery v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy (nelegální software, spam...); nebo prezentacím nadměrně zatěžujícím servery poskytovatele (erotické, warez, chat, download servery...). Tyto servery je možné provozovat pouze v rámci programu EROTIC, přičemž přenos dat je zpoplatněný podle ceníku. 

3.5 Doménové jméno si stanovuje uživatel na základě podmínek stanovených správcem nejvyšší domény a nemůže být poskytovatelem nijak omezováno. Přednost při přidělování jména je určována podle pořadí žádostí o zřízení. 

3.6 Vlastníkem doménového jména se stává uživatel. Poskytovatel zajistí registraci doménového jména tak, aby fakturační kontakt pro doménu byl uveden na uživatele a uživatel mohl se svým doménovým jménem volně disponovat. 

3.7 Uživatel se zavazuje hradit registrační poplatky za registraci své domény správcům domén.

3.8 Zákazník je povinen pro účely zřízení služeb (zejména registraci doménového jména) předložit poskytovateli pravdivé a úplné informace. Za tyto informace uvedené při registraci plně odpovídá včetně všech případných důsledků.

3.9 Zákazník je povinen chránit své přístupové údaje (hesla apod.) k systému poskytovatele před zneužitím třetími osobami. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití předmětných přístupových práv je zákazník povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití služeb až do okamžiku oznámení.

3.10 Uživatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s okamžitou platností bez nároků na vrácení zaplacené částky.

3.11 Provozovatel se zavazuje, že osobní data a informace o uživatelích nebudou v souladu se zákonem č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních dat v informačních systémech za žádných okolností zneužity.

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1 Uživatel se zavazuje platit provozovateli úplatu za poskytnuté služby, a to v rozsahu a ve výši stanovené v ceníku. 

4.2 Poplatky jsou splatné předem, minimálně ročně pro programy EASY a START, minimálně půlročně pro program LARGE a minimálně čtvrtletně pro programy MAXI a EROTIC. Provozovatel je bude účtovat fakturami, které mají splatnost deset dnů. 

4.3 V případě nezaplacení poplatků je provozovatel oprávněn přerušit provoz jeho domény, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši. V případě nezaplacení poplatků po dobu delší než 7 dní od data splatnosti je provozovatel oprávněn ukončit provoz web server uživatele, přičemž tuto skutečnost je povinen oznámit 5 dní předem na emailový kontakt uvedený v objednávce služeb.

 

5. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

 

5.1 Uživatel ze zavazuje, že nebude server úmyslně zatěžovat nefunkčními skripty a podnikat kroky směřující proti funkci serveru. Dále, že nebude podnikat kroky, které by jakkoli (i na pověsti) mohly poškodit provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění podezřelých skriptů bez dalšího vysvětlení.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

6.1 Provoz služby se sjednává na dobu neurčitou.